Εγγύηση

Εγγύηση:


Η MESA προσφέρει τις ακόλουθες ρητά περιορισμένες εγγυήσεις στα προϊόντα της. Αυτές οι εγγυήσεις καλύπτουν μόνο τον αρχικό ιδιοκτήτη / τελικό χρήστη για οικιακή χρήση και αρχίζουν από την ημερομηνία κατασκευής της μονάδας. Για εμπορικές χρήσεις ισχύουν πρόσθετοι περιορισμοί.


Η MESA εγγυάται ότι τα εξαρτήματα ακρυλικού ντους δεν παρουσιάζουν ελαττώματα στην κατασκευή και τα υλικά υπό κανονική χρήση και συντήρηση για περίοδο δέκα (10) ετών από την αρχική ημερομηνία αγοράς από τον ιδιοκτήτη / τελικό χρήστη, ανάδοχο ή κατασκευαστή από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.


Η MESA εγγυάται ότι οι κινητήρες / αντλίες υδροσυλλεκτών δεν παρουσιάζουν ελαττώματα στην κατασκευή και τα υλικά υπό κανονική χρήση και συντήρηση για περίοδο πέντε (5) ετών από την αρχική ημερομηνία αγοράς από τον ιδιοκτήτη / τελικό χρήστη, τον ανάδοχο ή τον κατασκευαστή από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο .


Η MESA εγγυάται ότι οι ανεμιστήρες δεν παρουσιάζουν ελαττώματα στην κατασκευή και τα υλικά υπό φυσιολογική χρήση και συντήρηση για περίοδο πέντε (5) ετών από την αρχική ημερομηνία αγοράς από τον ιδιοκτήτη / τελικό χρήστη, τον εργολάβο ή τον κατασκευαστή από έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.


Η MESA εγγυάται ότι τα συστήματα υδροσυλλεκτών και αέρος δεν παρουσιάζουν ελαττώματα στην κατασκευή και τα υλικά υπό κανονική χρήση και συντήρηση για δύο (2) χρόνια από την αρχική ημερομηνία αγοράς από τον ιδιοκτήτη / τελικό χρήστη, τον ανάδοχο ή τον κατασκευαστή από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο .


Η MESA εγγυάται ότι οι πόρτες των ντουζιέρων δεν παρουσιάζουν ελαττώματα στην κατασκευή και στα υλικά υπό κανονική χρήση και συντήρηση για περίοδο δέκα (10) ετών * από την αρχική ημερομηνία αγοράς από τον ιδιοκτήτη / τελικό χρήστη, τον εργολάβο ή τον κατασκευαστή από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Τα υλικά στεγανοποίησης πόρτας ντους και τα παρεμβύσματα δεν καλύπτονται από αυτή την εγγύηση.


Το MESA εγγυάται ότι τα συστήματα ατμού δεν παρουσιάζουν ελαττώματα στην κατασκευή και τα υλικά υπό κανονική χρήση και συντήρηση για περίοδο πέντε (5) ετών και τα ακροφύσια ατμού για περίοδο δύο (2) ετών από την αρχική ημερομηνία αγοράς από τον ιδιοκτήτη / τελικός χρήστης, ανάδοχος ή οικοδόμος από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.


Κάθε προϊόν που αναφέρεται στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή στο MESA ως ελαττωματικό εντός της περιόδου εγγύησης θα επισκευαστεί ή θα αντικατασταθεί (με προϊόν ίσης αξίας) με την επιλογή του MESA. Οι δαπάνες για τη μεταφορά εμπορευμάτων που σχετίζονται με την αποστολή ανταλλακτικών προϊόντων / ανταλλακτικών ενδέχεται να χρεώνονται στον πελάτη. Σε καμία περίπτωση η MESA δεν θα είναι υπεύθυνη για το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης υλικών εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, πλακιδίων, μαρμάρου κλπ. Αυτή η εγγύηση εκτείνεται στον αρχικό ιδιοκτήτη / τελικό χρήστη και δεν μεταβιβάζεται σε επόμενο ιδιοκτήτη .


Ούτε ο διανομέας, ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της MESA ούτε οποιοσδήποτε άλλος δεν έχει εξουσιοδοτηθεί να προβεί σε οποιαδήποτε επιβεβαίωση, εκπροσώπηση ή εγγύηση, εκτός εκείνων που περιέχονται στην παρούσα εγγύηση, δεν θα είναι εκτελεστή έναντι του MESA ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου.


Η MESA διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει αυτή την εγγύηση ανά πάσα στιγμή, με την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση αυτή δεν θα μεταβάλει τους όρους εγγύησης που ισχύουν κατά τη στιγμή της πώλησης των εν λόγω προϊόντων.


Υπηρεσία εγγύησης

Για να λάβετε την υπηρεσία που παρέχεται βάσει αυτής της εγγύησης κατά τις κανονικές εργάσιμες ώρες, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή τον διανομέα που πώλησε τη μονάδα ή επικοινωνήστε απευθείας με την MESA. Η MESA θα παρέχει την υπηρεσία εγγύησης που περιγράφεται παραπάνω όταν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(1) η αποτυχία είναι της φύσης ή του τύπου που καλύπτεται από την εγγύηση.

(2) ο χρήστης έχει ενημερώσει έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του MESA Agent ή του Τμήματος Εξυπηρέτησης Εγγύησης για τη φύση του προβλήματος κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης.

(3) τα αποδεικτικά στοιχεία (π.χ. αύξων αριθμός ή απόδειξη αγοράς) έχουν παρασχεθεί στα προαναφερθέντα από τον χρήστη που αποδεικνύει ότι η αποτυχία συνέβη ή ανακαλύφθηκε εντός της περιόδου εγγύησης. και

(4) Επιτρέπεται σε εξουσιοδοτημένο ανεξάρτητο φορέα παροχής υπηρεσιών ή εκπρόσωπο εταιρείας να επιθεωρεί το προϊόν κατά τις κανονικές εργάσιμες ώρες μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα αφού ο χρήστης αναφέρει το πρόβλημα.


Η υποχρέωση εγγύησης της MESA εκκαθαρίζεται μετά από προσφορά αντικατάστασης ή επισκευής. Η άρνηση του αγοραστή να αποδεχθεί τον διαγωνισμό τερματίζει την υποχρέωση εγγύησης της MESA. Κάθε προϊόν που αντικαθίσταται ή επισκευάζεται κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης θα καλύπτεται κατά την υπόλοιπη περίοδο της αρχικής εγγύησης.